ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

icon_calendar ២៣ មិនា ២០១៧ icon_view ២៥៤១ icon_comment

ជាទូទៅរថយន្តភាគច្រើនបានបញ្ចូលនូវក្លិនក្រអូបប្រហើរដែលជួយផ្តល់ឲ្យបរិយាកាសអង្គុយបើកបរមានផាកសុខភាព និងកាន់តែស្រស់ស្រាយ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ក៏មានក្លិនជាក់ លាក់ចម្លែកមួយចំនួនតម្រូវឲ្យម្ចាស់យានយន្តគ្រប់រូបគួរតែយកចិត្តទុកដាក់។ ក្លិនសង...

Angkorauto
ព័ត៌មានដែលពេញនិយម
icon_calendar ១៨ មិនា ២០១៧ icon_view ៣៨១៩ icon_comment

ជារឿយៗយើងតែងតែឮអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តនិយាយអំពីពាក្យទាំងនេះនៅពេលជ្រើសរើសប្រភេទរថយន្តណាមួយដើម្បីតម្រូវទៅតាមការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ ប្រភេទរថយន្តគូទប៉ោងគូទ វែង  កៅអី២ កៅអី៤ រាងធំតូច...សុទ្ធសឹងមានឈ្មោះ និងសំដៅទៅតាមប្រភេទឡាននីមួយៗ។ ដើ...

ការលក់ពិសេស
softbloom
angkorauto