ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

icon_calendar ២៩ មេសា ២០១៧ icon_view ៦៨២៨ icon_comment

ជាទូទៅភ្លើងសញ្ញានីមួយៗតែងលោតឡើងនៅលើកុងទ័រនៅពេលដែលរថយន្តកំពុងដំណើរការមុខងារណាមួយ។ ប៉ុន្តែជួនកាលភ្លើងសញ្ញាអាចលោតឡើងញឹកញាប់ដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថា រថយន្តកំពុងមានបញ្ហាផ្នែកណាមួយដែលតម្រូវឲ្យយកទៅត្រួតពិនិត្យជាបន្ទាន់។  ខាងក្រោមនេះ គឺជាអត្...

Angkorauto
ព័ត៌មានដែលពេញនិយម
icon_calendar ២៥ មេសា ២០១៧ icon_view ៣០៩៤ icon_comment

កញ្ចក់ឡានខាងមុខមានភាពរឹងមាំខ្លាំងអាចទប់ទល់ជាមួយកម្លាំងខ្យល់ពេលបើកបរ តែទោះយ៉ាងណាប្រសិនបើមានគ្រោះឬថ្មខ្ទាតមកប៉ះពេលបើកបរល្បឿនលឿនវាអាចធ្វើឲ្យមានស្នាម ប្រេះឬស្រាំ។ ការជួសជុលកញ្ចក់ឡានអាចចំណាយប្រាក់តិច ប៉ុន្តែមិនអាចលុបស្នាមបានទំាងស្រុ...

ការលក់ពិសេស
softbloom
angkorauto
រថយន្តមកដល់ថ្មី