រថយន្តសរុប 7888
| ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
គណនី
I. របៀបចូលគណនី (ចូលគណនី)

- ចុចលើប៊ូតុងចូលគណនី ដែលនៅផ្នែកខាងលើនិង ខាងស្តាំរបស់គេហទំព័រ។1) ចូលគណនីតាមរយៈឈ្មោះ (ឈ្មោះគណនី)- បញ្ជូលឈ្មោះគណនី (ឈ្មោះគណនី) របស់អ្នកចូលក្នុងប្រអ់ឈ្មោះគណនី (ឈ្មោះគណនី)
- បញ្ជូលពាក្យសម្ងាត់ (លេខសម្ងាត់) ចូលក្នុងប្រអប់ពាក្យសម្ងាត់ (លេខសម្ងាត់)
- ប្រសិនបើអ្នកចងចូលគណនី (ចូលគណនី) របស់អ្នកនៅពេលក្រោយដោយមិនចាំបាច់បំពេញពត៍មានម្តងទៀតសូមចុចលើចងចាំខ្ញុំ (ចងចាំខ្ញុំ)
- ចុចចូលគណនី (ចូលគណនី)។

II. របៀបបង្កើតគណនី

ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ សូមអ្នកចុចលើ ចុះឈ្មោះជាសមាជិក ដែលនៅផ្នែកខាងលើនិង ខាងស្តាំរបស់គេហទំព័រ។នៅលើទំព័រចុះឈ្មោះជាសមាជិក មានពីររបៀប1) របៀបចុះឈ្មោះទីមួយ

សូមបំពេញនូវក្នុងប្រអប់ដែលមានដូចខាងក្រោម៖1) ឈ្មោះ : ឈ្មោះរបស់អ្នក
2) លេខទូរសព្ទ័ : សូមបញ្ចូលលេខទូរសព្ទ័របស់លោកអ្នក
3) ឈ្មោះសំគាល់ : សូមបញ្ចូលឈ្មោះសំគាល់របស់លោកអ្នក
4) លេខសំងាត់ : ដាក់ពាក្យសម្ងាត់ (អ្នកអាចបញ្ជូលបានតែតួអក្សរអង់គ្លេស លេខ និង និមិត្តសញ្ញា - ឬ - តែមួយប៉ុណ្នោះ)
5) សូមចុចបង្កើត។

2) របៀបចុះឈ្មោះទីពីរ

សូមបំពេញនូវក្នុងប្រអប់ដែលមានដូចខាងក្រោម៖1) នាមខ្លួន : ឈ្មោះរបស់អ្នក
2) នាមត្រកូល : ឈ្មោះរបស់ត្រកូលរបស់អ្នក
3) ឈ្មោះសំគាល់ : សូមបញ្ចូលឈ្មោះសំគាល់របស់លោកអ្នក(អ្នកអាចបញ្ជូលបានតែតួអក្សរអង់គ្លេស លេខ និង និមិត្តសញ្ញា - ឬ - តែមួយប៉ុណ្នោះ)
4) ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : សូមបញ្ចូលឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ឬ ឈ្មោះសំគាល់ណាមួយដែលលោកអ្នកមាន
5) លេខទូរសព្ទ័ : បញ្ចូលលេខទូរសព្ទ័
6) អ៊ីម៉ែល : គណនីអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក
7) ភេទ : បញ្ចូលភេទរបស់អ្នក
8) ក្រុង/ខេត្ត : បញ្ចូលក្រុងរឺខេត្តរបស់អ្នក
9) លេខសំងាត់ : ដាក់លេខសម្ងាត់
10) បញ្ជាក់លេខសំងាត់ : បញ្ជាក់លេខសម្ងាត់ ត្រូវដូចនឹងលេខសម្ងាត់
11) អាស័យដ្ធាន : បញ្ចូលទីលំនូវបច្ចប្បន្នរបស់អ្នក
12) រូបថត : ចុចលើរូបថតដើម្បីដាក់ក្នុងប្រវត្តិរូប
13) លេខសុវត្តិភាព : សូមអ្នកបញ្ចួលនូវតួអក្សរដែលអ្នកបានឃើញចួលទៅក្នុងប្រអប់ Code ។
14) ខ្ញុំយល់ព្រមជាមួយ : បើសិនអ្នយល់ព្រមនូវក្នុងការបំពេញលក្ខណខាងលើហើយសូមចុចពាក្យបង្កើត។

III. ពត៍មានរបស់គណនី

ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបសអ្នក អ្នកត្រូវធ្វើការចូលគណនី រួចចុចលើឈ្មោះគណនីរបស់អ្នក។

1. កែប្រែគណនី- នាមខ្លួន (First Name): ឈ្មោះរបស់អ្នក ។
- នាមត្រកូល (Last Name): ឈ្មោះនាមត្រកូលរបស់អ្នក។
- អ៊ីម៉ែល (Email): គណនីអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។
- អាស័យដ្ឋាន (Address): សំរាប់បំពេញអាស័យដ្ឋាន។
- ឈ្មោះសំគាល់ (ID): ឈ្មោះរបស់លោកអ្នកនៅពេលចូលគណនី។
- ក្រុង/ខេត្ត (City / Province): ក្រុង ឬ ខេត្តដែលអ្នករស់នៅ។
- ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន (Company): ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ឬ ឈ្មោះទីតាំងរបស់លោកអ្នក។
- លេខទូរសព្ទ័ (Phone Number): បំពេញលេខទូរសព្ទ័របស់លោកអ្នក។
- ផ្លាស់ប្តូរលេខសំងាត (Change Password): ចុចលើប៊ូផ្លាស់ប្តូរលេខសំងាត់បើសិនអ្នកចង់ដូរលេខសំងាត់របស់អ្នក។
- រូបភាព (Picture): ចុចលើប៊ូតុងAdd new photo ដើម្បីយករូបភាព។
- ចុចលើប៊ូតុង កែប្រែ។

2. ផ្លាស់ប្តូរលេខសំងាត់

ប្រសិនបងលោកអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរលេខសំងាត់សូមបំពេញអ៊ីម៉ែល (Email) ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមIV. របៀបផុសរថយន្តសូមចុចលើប៊ូតុង Add New ខាងលើដើម្បីផុសរូបរថយន្តរបស់លោកអ្នក1. ម៉ាក : បញ្ចូលម៉ាករថយន្តរបស់លោកអ្នក
2. ម៉ូដែល : បញ្ចូលម៉ូដែលរថយន្តរបស់អ្នក
3. ឆ្នាំ : បញ្ចូលឆ្នាំរថយន្តរបស់អ្នក
4. ប្រភេទរថយន្ត : បញ្ចូលប្រភេទរថយន្តរបស់អ្នក
5. ទំហំម៉ាស៊ីន : បញ្ចូលទំហំម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់អ្នក
6. ប្រអប់លេខ : បញ្ចូលប្រអ់លេខរថយន្តរបស់អ្នក ប្រភេទអូតូ ឬ លេខដៃ
7. ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ : បញ្ចូលប្រភេទរថយន្តរបស់អ្នកជាប្រភេទសាំង ម៉ាស៊ូត ឬ ហ្កាស
8. ខេត្ត /ក្រុង : បញ្ចូលខេត្ត ក្រុង របស់អ្នកដែលរស់នៅ
9. ប្រភេទកាឡេកង់ : បញ្ចូលប្រភេទកាឡេកង់រថយន្ត ប៉ុង១ ឬ ប៉ុង២
10. ពណ៍ : បញ្ចូលពណ៍រថយន្តរបស់អ្នក
11. តម្លៃ : បញ្ចូលតម្លៃរថយន្តរបស់អ្នក
12. ចង្កូត : បញ្ចូលចង្កូតរថយន្តរបស់អ្នក ឆ្វេង ឬ ស្តាំ
13. លក្ខខ័ណ្ណ : បញ្ចូលលក្ខខ័ណ្ណរថយន្តរបស់អ្នក មួយទឹក ឬ ថ្មី
14. ស្លាកលេខ : បញ្ចូលស្លាកលេខរថយន្តរបស់អ្នក មិនមានស្លាកលេខ ឬ មានស្លាកលេខ
15. ក្រដាសពន្ធ : បញ្ចូលប្រភេទក្រដាសពន្ធរថយន្តរបស់អ្នក មាន ឬ មិនមាន
16. ចំនួនរថយន្ត : បញ្ចូលចំនួនរថយន្តរបស់អ្នក
17. ពត៍មានបន្ថែម : បញ្ចូលពត៍មានបន្ថែមរថយន្តរបស់លោកអ្នក
18. បញ្ចូលរូបភាព : ចុចប៊ូតុង Add New Photo ដើម្បីបញ្ចូលរូបភាពរថយន្តរបស់លោកអ្នក
19. ចុចប៊ូតុងរក្សាទុក រួចជាស្រេច។